jeudi 5 novembre 2015

Nam quốc sơn hà - Gửi Xi JinpingSông núi nước Nam, vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

http://mytour.vn/location/3641-den-nguyen-phi-y-lan.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire