jeudi 7 mars 2013

Nguyễn An Ninh dịch "Dân ước" của Rousseau (15)


Mấy điều ở trong sách Dân-ước (Le contrat social) của ông Rousseau nói tiếp theo mấy bài trên đây là tóm trong câu nầy :

"Tôi viết quyển sách Dân-ước (Le contrat social) là đặng giải cái khó nầy : tôi muốn tìm cho xã-hội một cách hội-hiệp thể nào mà cái lực-chung của xã-hội để mà bảo-hộ thân-thể và của-cải của mỗi người trong xã hội; làm thể nào mà trong cái hội-hợp ấy, mỗi người hợp với người ta, mà hễ khi nào phải vâng lời người thì lại thật là mình vâng lời mình, thì cái tự-do của con người cũng còn y như trước".


Thừa một lúc có ngày giờ dư tôi dịch được đến đây. Lúc nào tôi rảnh nữa tôi sẽ dịch nối theo. Mà không biết chừng nào có người thấy tôi dịch được đây, sẽ lãnh dịch nối theo chia giùm công việc làm với tôi. Tôi viết chữ quốc-ngữ còn kém lắm, lắm khi không được mấy đúng; nhưng tôi muốn giúp-ích cho đồng bào, xin đừng bắt buộc tôi lắm chi.

-------------

In tại nhà in XƯA-NAY, N.-h.-Vĩnh, 62-64 Boulevard Bonnard – Saigon

(Hết phần dịch của Nguyễn Anh Ninh)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire