mercredi 9 octobre 2013

DIỆT PHÁT XÍT - Nguyễn Đình Thi

http://www.youtube.com/watch?v=fMm9SUmAXQw 


Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than. 
Dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang. 
Loài phát xít cướp thóc lúa cướp đời sống dân mình. 
Nào nhà tù nào trại giam biết bao nhiêu nhục hình. 
Đồng bào tuốt gươm vùng lên. 
Đã đến ngày trả mối thù chung. 
Diệt phát xít giết bầy chó đê hèn của chúng. 
Tiến lên nền dân chủ cộng hòa. 
Giành lại áo cơm tự do. 
Dưới bóng cờ đỏ ánh vàng sao. 
Mau mau mau vai kề vai. 
Không phân già trẻ hay trai gái. 
Vác súng gươm, ta đi lên, ta tiến lên mau diệt quân thù.
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! 
Ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm. 
Việt Nam! Việt Nam muôn năm.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire