dimanche 13 octobre 2013

Giáp, Giáp, Hồ Chí Minh !


Xin theo một đoạn đường đưa tiễn ngài, Đại tướng!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire