mardi 31 mars 2015

Tan tác


Thuyền ai lênh đênh trên sông vắng
Hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng tan...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire