vendredi 17 avril 2015

Ngày sau sẽ ra sao ?"Người đi xây tương lai, dấu tâm tư thương ai
như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài..."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire