dimanche 13 août 2017

Ông Đoàn Ngọc Hải lại cho cẩu hàng chục xe về trụ sở

PLS : Ông Đoàn Ngọc Hải cố lên ! :-) Cũng phải có một ông Bao Công đường phố như vậy chứ ! Cứ làm hoài là bọn dê cừu sẽ vào khuôn phép ! Tôi sẽ suy nghĩ ra cách nào hay là tôi chỉ cho ông liền !


Ông Đoàn Ngọc Hải lại cho cẩu hàng chục xe về trụ sở


Ông Đoàn Ngọc Hải lại cho cẩu hàng chục xe về trụ sở

http://plo.vn/video-photo-hi-hoa/anh/ong-doan-ngoc-hai-lai-cho-cau-hang-chuc-xe-ve-tru-so-721058.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire