vendredi 19 mai 2017

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người


Tình Người như "Tiến quân ca" giục lòng vươn cánh bay xa...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire