jeudi 13 février 2014

Lìa cành

Bài thơ em viết gửi anh
Khi những chiếc lá rời cành
Day dứt, mùa đông đã tới
Rất nhẹ nhàng và rất vội
Ưu tư nâng nhẹ gió đưa
Nuối tiếc những ngày xưa
Xanh biếc, cười đùa trong gió
Lòng ai thấu tỏ
Tự nhiên con tạo xoay vần
Lá rơi xao xác dưới chân
Tuyết phủ, áp mình vào đất
Xa rồi thời xuân sắc
Gió xưa phiêu dạt nơi đâu ?

Source : http://www.centerblog.net/image-blog/172159-6581690-un-coeur-de-feuille-morte-dans-la-neige-

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire