vendredi 20 juin 2014

Dương Khiết Trì, đồ mặt mo !

PLS : Dương Khiết Trì, đồ mặt mẹt !

Nhắn ông Phạm Bình Minh bảo lão Dương Khiết Trì đừng có vác cái bộ mặt trơ trán bóng của lão ấy sang Việt Nam làm gì nữa. Ló sang lần nữa là ta chặt đầu sứ giả đấy !

Còn mấy cái giàn khoan mới, các bác cho chừng hai cái tàu CSB của ta ra trông chừng mỗi cái, còn ta cứ vây chặt cái giàn khoan cũ. Chờ tiếp xem bọn chúng làm trò gì ! Bên Ukraine tôi thấy họ cũng đang tìm cách khiêu khích ông Poutine gây chiến đấy ! Tôi đảm bảo là chuyện tiền bạc của chúng khốn đốn lắm rồi, ta cứ chờ xem !


http://bolapquechoa.blogspot.fr/2014/06/bao-trung-quoc-noi-duong-khiet-tri-en.html

Báo Trung Quốc nói Dương Khiết Trì đến Việt Nam để “Đôn Đốc Đứa Con Hoang Đàng Trở Về Nhà”

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire