mercredi 2 septembre 2015

Long tranh hổ đấu

(A M. Pham Vu Luan)



Từ buổi hội nhập đến nay
Bộ Giáo dục đã dạn dày gió sương
Một lòng một dạ can trường
Đưa Giáo dục tiến trên đường vinh quang
Tham khảo quốc tế mọi đàng
Minh bạch cho quốc dân bàn hăng say
"Đột phá khẩu" quyết trận này
Hai kỳ nhập lại thi ngay một lần.


Hiềm một nỗi quần thần dưới trướng
Chia làm hai khuynh hướng đối nhau
Kẻ thì đổi mới tiến mau
Người đòi bảo thủ trưng cầu ý dân
Bộ trưởng Luận quyết tâm dấn tới
Dẫn đoàn quân phá lối mở đường
Ngại chi bão táp sa trường
Sinh mệnh chính trị coi thường như không !

Văn Cương, Chu Hảo... vận công
Phản biện rầm rộ như rồng gặp mây
Chỉ phiền một nỗi rồng này
Râu thưa, vảy rụng vì nay đã già
Lại còn khó tính như ma
Nay mê, Mai Tỉnh, thực là khó ưa !

Bộ Giáo dục cũng không vừa
Bao nhiêu hổ tướng kíp đưa tuyến đầu
Luận bàn, họp báo kém đâu
Mai Trinh, Vinh Hiển... thay nhau thượng đài
Gạt bao điều tiếng chê bai
Kỳ thi tốt đẹp, mọi người đều khen !
Tưởng đà ca khúc khải hoàn
Ai ngờ xét tuyển rối ren nhiều đường
Phần thì do Bộ chủ trương
Phần do Đại học coi thường chủ quan
Lại còn có ý ghét ghen
Không ưa Bộ trưởng cho nên phen này
Định cho ngài ấy biết tay
Phá cho vỡ trận, kế dày mưu sâu.
Lại thêm báo chí diều hâu
Đổ dầu vào lửa, cũng âu chuyện thường !

Bộ trưởng Luận vẫn can trường,
Tả xung hữu đột, tìm đường cứu nguy
Thân này nào có sá chi
Vào sinh ra tử, cũng vì dân thôi !
Cuối cùng, sức đã kiệt rồi
Văn Ga mới thổi một hơi tù và
Từ nơi rừng thẳm non xa,
Bảo Châu tráng sĩ hiện ra chỉ đường
Giặc dốt rày hết nhiễu nhương
Nhờ ngôi sao sáng (*) dẫn đường Charlemagne.

(*) sao Sirius






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire