dimanche 4 mai 2014

Bodhisattva Quan Âm, au secours pour l'Ukraine !

Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin Ngài phù hộ độ trì cứu khổ cứu nạn cho những người Ukraine ở miền Đông và miền Nam Ukraine !


http://www.tinparis.net/fr_culture/2013_04_06_LaLegendedeQuanAm_PhilippeB.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire